فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اکولوژی

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Caspian Journal of Environmental Sciences 1753-3033 Summer 2021 دانشگاه گیلان
ECOPERSIA 2322-2700 Summer 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Research on Crop Ecophysiology 2345- 4105 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نشریه اکو بیولوژی تالاب 2322-214x تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مجله اکو هیدرولوژی 2423-6098 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجله بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 بهار 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 3462-2476 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه گنبد کاووس
نشریه خشک بوم 2008-790x پاییز و زمستان 1399 دانشگاه یزد
فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 2476-4310 تابستان 1400 دانشگاه تبریز
مجله کشاورزی بوم شناختی 2251-6824 1398 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
|
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: دکتر سید حمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2476 - 3128 eISSN: 2476 - 3217
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری
  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (بهار 1400)
 • pISSN: 2251-6824
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر اسکندر زند
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال