فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم و ریاضیات

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه جهان گستر شهریور 1400 نسرین ابراهیمی ساعتی
نشریه خبرنامه انجمن آمار ایران زمستان 1399 انجمن آمار ایران
نشریه دانشگر 2008-5753 پاییز 1395 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
دو ماهنامه صنعت آبفا مهر 1396 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
فصلنامه فرآیند 2008-0344 بهار 1393 انجمن معلمان فیزیک اصفهان
نشریه لذت فیزیک 2008-1979 اردیبهشت 1399 امیر ستمدادراد
ماهنامه نجوم 1019-584X بهمن و اسفند 1398 دکتر رضا منصوری
|
 • pISSN: 2008-5753
  فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  مدیر مسئول: دکتر محمد ابویی اردکان
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1395)
 • دوماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت آب و فاضلاب
  صاحب امتیاز: شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
  مدیر مسئول: مهدی فرجی نیگجه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (مهر 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال