فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه دامپزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Annals of Colorectal Research 2322-5262 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Archives of Razi Institute 0365-3439 Winter 2020 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Iranian Journal of Aquatic Animal Health 2345-315x 2019 انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
Iranian Journal of Ruminants Health Research Summer and Autumn 2017 دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal of Ruminants Health Research 2008-4994 Summer and Autumn 2017 دانشگاه شهید چمران اهواز
Iranian Journal of Veterinary Medicine 2251-8894 Winter 2020 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Veterinary Research 1728-1997 Winter 2021 دانشگاه شیراز
Veterinary Research Forum 2008-8140 Winter 2020 دانشگاه ارومیه
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 2008-465X 2019 Summer-Fall دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Veterinary Surgery 2008-3033 2020 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
مجله التیام 2423-5695 پاییز و زمستان 1398 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 زمستان 1387 وزارت جهاد کشاورزی
نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی 2645-4491 بهار و تابستان 1398 دانشگاه زابل
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 2345-2889 بهار و تابستان 1394 دانشگاه سمنان
مجله تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 2423-5407 بهار 1400 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
فصلنامه دامپزشکی ایران 1735-6873 زمستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 2423-3633 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
مجله میکروب شناسی مواد غذایی 2345-539x زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
|
 • pISSN: 2322-5262 eISSN: 2322-5289
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدهادی ایمانیه
  سردبیر: دکتر عباس رضاییان راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2345-315x
  دوفصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سلطانی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 5 (2019)
 • pISSN: 2008-8140 eISSN: 2322-3618
  فصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه
  مدیر مسئول: دکتر حسین تاجیک
  سردبیر: دکتر فرشید صراف زاده رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال