فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه دامپزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archives of Razi Institute 0365-3439 Summer 2021 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Iranian Journal of Colorectal Research 2783-2430 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Iranian Journal of Aquatic Animal Health 2345-315x 2020 انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
Iranian Journal of Ruminants Health Research winter-spring 2018 دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal of Ruminants Health Research 2008-4994 Winter and Spring 2018 دانشگاه شهید چمران اهواز
Iranian Journal of Veterinary Medicine 2251-8894 Summer 2021 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Veterinary Research 1728-1997 Spring 2021 دانشگاه شیراز
Veterinary Research Forum 2008-8140 Summer 2021 دانشگاه ارومیه
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 2008-465X Summer-Autumn 2021 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Veterinary Surgery 2008-3033 Winter-Spring 2021 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
Journal of Zoonotic Diseases 2476-535X Summer 2021 دانشگاه تبریز
مجله التیام 2423-5695 بهار و تابستان 1399 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی 2645-4491 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه زابل
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 2345-2889 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه سمنان
مجله تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 2423-5407 تابستان 1400 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
فصلنامه دامپزشکی ایران 1735-6873 بهار 1400 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 2423-3633 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهرکرد
|
 • pISSN: 0365-3439 eISSN: 2008-9872
  فصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
  مدیر مسئول: دکتر علی اسحاقی
  سردبیر: دکتر رسول مدنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتاد و ششم شماره 2 (Summer 2021)
 • eISSN: 2783-2430
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدهادی ایمانیه
  سردبیر: دکتر عباس رضاییان راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Jun 2021)
 • pISSN: 2345-315x
  دوفصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سلطانی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (2020)
 • pISSN: 2008-8140 eISSN: 2322-3618
  فصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه
  مدیر مسئول: دکتر حسین تاجیک
  سردبیر: دکتر فرشید صراف زاده رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (Summer 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال