فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فناوری اطلاعات

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Academic Research in Computer Engineering May 2018 دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
Journal of Advances in Computer Research 2345-606X Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Journal of Algorithms and Computation 2476-2784 Autumn 2019 دانشگاه تهران
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2017 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal on Computer Science and Engineering 1735-9031 Winter 2019 انجمن کامپیوتر ایران
Journal of Energy Management and Technology 2588-3372 Autumn 2020 انجمن انرژی ایران
Journal of Information Systems and Telecommunication 2322-1437 Winter 2021 جهاد دانشگاهی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Mar 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Iranian Journal Of Operations Research 2008-1189 2017 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
International Journal of Web Resrarch 2645-4335 Autumn-Winter 2018 دانشگاه علم و فرهنگ
ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی 2538-3809 زمستان 1399 دکتر امیرحسین یوسفی
فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری 1392 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 بهار 1400 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 پاییز و زمستان 1398 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 2228-5318 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فصلنامه فناوری آموزش 2008-0441 بهار 1400 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی 1735-1985 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی 2717-1876 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (مرکز تحقیقات کاربردی فاوا)
نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران بهار و تابستان 1399 انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
|
 • pISSN: 2008-1189
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  مدیر مسئول: دکتر عزیزالله معماریانی
  سردبیر: دکتر نظام الدین مهدوی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (2017)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال