فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Language Studies 2008-5494 Autumn 2018 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Applied Linguistics 1735-1634 2018 دانشگاه خوارزمی
Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Winter and Spring 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research on English Language 2252-0198 Nov2019 دانشگاه اصفهان
Contemporary Literary and Cultural Studies 2645-3533 Summer - Autumn 2018 دانشگاه کردستان
Distance Education بهار 1398 دانشگاه پیام نور
Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Jan 2014 دانشگاه شیخ بهایی
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
International Journal of Language Testing 2476-5880 Mar 2018 موسسه آموزش عالی تابران
Iranian Journal of English for Academic Purposes 2476-3187 Winter 2019 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
Iranian Journal of Language Teaching Research 2322-1291 Jul 2019 دانشگاه ارومیه
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
Language and Translation 2008-8590 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Language Horizons 2588-350X Summer-Autumn 2018 دانشگاه الزهرا
Language Issues 2423-432x پاییز و زمستان 1395 دانشگاه زابل
Modern Research in English Language Studies 2383-4242 Summer 2019 دانشگاه بین المللی امام خمینی
Persian Literary Studies 2322-2557 Summer-Autumn 2017 دانشگاه شیراز
Research in Applied Linguistics 2345-3303 Winter-Spring 2019 دانشگاه شهید چمران اهواز
Research in English Education 2538-4015 Sep 2019 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
Teaching English Language 2538-5488 Summer-Autumn 2019 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
|
 • pISSN: 2008-5494 eISSN: 2322-3650
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: پروفسور علی اصغر رستمی ابوسعیدی
  سردبیر: دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Autumn 2018)
 • pISSN: 1735-1634
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمودرضا عطایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 1 (2018)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر نازیلا خطیب زنجانی
  سردبیر: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-5880
  دوفصلنامه آزمون سازی زبان, ارزشیابی و روان سنجی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی تابران
  مدیر مسئول: دکتر خلیل مطلب زاده
  سردبیر: دکتر پوریا بقایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Mar 2018)
 • pISSN: 2476-3187 eISSN: 2476-318?
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  مدیر مسئول: دکتر هوشنگ خوش سیما
  سردبیر: دکتر اسماعیل زارع بهتاش
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2008-8590
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2588-350X eISSN: 2588-5634
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر اعظم سازور
  سردبیر: دکتر الهه ستوده نما
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (Summer-Autumn 2018)
 • pISSN: 2345-3303 eISSN: 2588-3887
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سیدرحیم موسوی نیا
  سردبیر: دکتر علیرضا جلیلی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2538-5488 eISSN: 2538-547
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارثمر
  سردبیر: دکتر رضا خانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (Summer-Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال