فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۸۱ تا ۲۰۰ از ۲۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 بهار 1398 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
علوم و مهندسی کامپیوتر 1389 انجمن کامپیوتر ایران
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
فرآیند نو 1735-6466 پاییز 1396 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
فرماندهی و کنترل پاییز 1397 انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 2228-5318 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فناوری آزمون های غیرمخرب بهار و تابستان 1398 انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
فناوری آموزش 2008-0441 پاییز 1398 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی 1735-1985 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران Autumn-Winter 2018 انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
فناوری حمل و نقل 5567-8222 بهار و تابستان 1396 وزارت راه و شهرسازی
فناوری ساخت و تولید زمستان 1390 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
فناوری های نوین در سیستم های انرژی 2423-6063 تابستان 1396 دانشگاه قوچان
فناوری های نوین غذایی 2476-4787 زمستان 1397 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
فنی و مهندسی دانشگاه مازندران 0751-1735 پاییز 1384 دانشگاه مازندران
فنی و مهندسی مدرس 1027-5940 زمستان 1388 دانشگاه تربیت مدرس
ماشین بینایی و پردازش تصویر 2383-1197 بهار و تابستان 1398 انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
مجله عمران و پروژه شهریور 1398 دکتر علی قربانی
محاسبات نرم 2322-3707 بهار و تابستان 1396 دانشگاه کاشان
|
 • pISSN: 2008-6717
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ادریس
  سردبیر: دکتر فخرالدین اشرفی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-6466
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد رضایی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مقدسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (پاییز 1396)
 • pISSN: 1027-5940
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی یزدیان ورجانی
  سردبیر: دکتر مهدی معرفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال