فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۸۱ تا ۲۰۰ از ۲۷۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 زمستان 1398 دانشگاه علم و صنعت ایران
علوم و فنون ایمنی ایران 2423-4338 بهار 1395 انجمن علوم و فنون ایمنی ایران
علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
علوم و فنون نقشه برداری 2322-102x زمستان 1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
علوم و فنون هوایی تابستان 1390 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
علوم و مهندسی آب و فاضلاب 2588-3941 پاییز 1398 انجمن آب و فاضلاب ایران
علوم و مهندسی جداسازی 2008-3963 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
علوم و مهندسی خوردگی 2251-6417 بهار 1398 انجمن خوردگی ایران
علوم و مهندسی زلزله 2476-6097 زمستان 1398 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 زمستان 1398 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فرآیند بهار 1396 دانشگاه صنعتی شریف
فرآیند نو 1735-6466 پاییز 1396 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
فرماندهی و کنترل انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 2228-5318 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فناوری آزمون های غیرمخرب پاییز و زمستان 1398 انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
فناوری آموزش 2008-0441 بهار 1399 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی 1735-1985 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران Autumn-Winter 2018 انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
|
 • pISSN: 2228-6675
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی فر
  سردبیر: دکتر حبیب الله خادمی اسلام
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2476-6097 eISSN: 2476-6100
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محسن کمالیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-6717
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ادریس
  سردبیر: دکتر فخرالدین اشرفی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (زمستان 1398)
 • فصلنامه علمی, تخصصی, مهندسی شیمی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر داوود رشتچیان
  سردبیر: محمدرضا تدینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1396)
 • pISSN: 1735-6466
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد رضایی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مقدسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (پاییز 1396)
 • pISSN: 2423-3226 eISSN: 2423-3234
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
  مدیر مسئول: دکتر کامران امینی
  سردبیر: دکتر علی شکوه فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهار 1399)
 • فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا عارف
  سردبیر: دکتر حسین شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 0 (پیاپی 6)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال