فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Health Information Technology 2717-3631 Nov & Dec 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Archives in Military Medicine 2345-5071 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Archives of Academic Emergency Medicine 2645-4904 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Advances in Biosciences 2008-4978 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Anesthesiology and Critical Care 2423-5849 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Bone and Joint Surgery 2345-4644 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Archives of Breast Cancer 2383-0425 Feb 2020 دکتر احمد کاویانی
Archives Of Cardiovascular Imaging 2322-5327 Jan-Jun 2018 انجمن تحقیقات اکو کاردیوگرافی ایران
Archives of Clinical Infectious Diseases 2345-2641 Feb 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Hygiene Sciences 2322-4916 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی قم
Archives of Iranian Medicine 1029-2977 Apr 2020 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
Archives of Medical Laboratory Sciences Fall 2018 انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
Archives of Neuroscience 2322-5769 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives Of Occupational Health 2588-3070 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Archives of Pediatric Infectious Diseases 2322-1828 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Trauma Research 2251-953X Jan-Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Journal of Arthropod-Borne Diseases 2322-1984 Dec 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arya Atherosclerosis 1735-3955 2021 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology 2322-5718 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 2322-2611 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|
 • pISSN: 2717-3631
  دوفصلنامه فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، مدیریت اطلاعات
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهتاب کرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Nov & Dec 2020)
 • pISSN: 2345-5071
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین لشکری
  سردبیر: دکتر علیرضا خوشدل
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2322-5327
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن تحقیقات اکو کاردیوگرافی ایران
  مدیر مسئول: دکتر زهرا اجاقی حقیقی
  سردبیر: دکتر آنیتا صادق پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Jan-Jun 2018)
 • pISSN: 2322-4916
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی قم
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
  سردبیر: دکتر احمدرضا یاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 1029-2977 eISSN: 1735-3947
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر ایرج فاضل
  سردبیر: دکتر رضا ملک زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و سوم شماره 16 (Apr 2020)
 • eISSN: 2322-5769
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید حسن امامی رضوی
  سردبیر: دکتر مجید سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Apr 2020)
 • pISSN: 2322-1828 eISSN: 2322-1836
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله کریمی
  سردبیر: دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Apr 2020)
 • pISSN: 2251-953X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  مدیر مسئول: اسماعیل فخاریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا فاضل استرکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Jan-Mar 2020)
 • pISSN: 1735-3955 eISSN: 2251-6638
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر نضال صراف زادگان
  سردبیر: دکتر معصومه صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 81، 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال