فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۵۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو ماهنامه مدت بهمن و اسفند 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مددکاری اجتماعی 1735-451x تابستان 1399 حسین حاج بابایی
فصلنامه مدرس علوم انسانی 1605-9689 زمستان 1389 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 1605-9689 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 2251-6751 پاییز 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 2322-200x بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدل سازی پیشرفته ریاضی 2251-8088 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه مدل سازی در مهندسی 2008-4854 تابستان 1399 دانشگاه سمنان
نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 2345-654X تابستان 1399 دانشگاه سمنان
فصلنامه مدلسازی اقتصادی 1735-9910 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
فصلنامه مدیر ساز زمستان 1384 سازمان مدیریت صنعتی
ماهنامه مدیران و روسا اردیبهشت 1390 شرکت پیام نوین مدیریت
دو ماهنامه مدیریت 1023-7445 بهمن و اسفند 1399 انجمن مدیریت ایران
فصلنامه مدیریت آب 2008-7896 زمستان 1398 داریوش مختاری
نشریه مدیریت آب در کشاورزی 2476-4531 پاییز و زمستان 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مجله مدیریت آب و آبیاری 6298-2251 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت اجرایی تابستان 1392 شهرام شیرکوند
مجله مدیریت اراضی 2345-6205 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات خاک و آب
ماهنامه مدیریت ارتباطات اردیبهشت 1400 موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل
مجله مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی 2345-5578 بهار 1399 دانشگاه پیام نور
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال