فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۴۸۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 1605-9689 پاییز 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 2251-6751 پاییز 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 2322-200x پاییز 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مدل سازی پیشرفته ریاضی 2251-8088 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مدل سازی در مهندسی 2008-4854 پاییز 1398 دانشگاه سمنان
مدلسازی اقتصاد سنجی 2345-654X تابستان 1398 دانشگاه سمنان
مدلسازی اقتصادی 1735-9910 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مدیر ساز زمستان 1384 سازمان مدیریت صنعتی
مدیران و روسا اردیبهشت 1390 شرکت پیام نوین مدیریت
مدیریت 1023-7445 بهمن و اسفند 1397 انجمن مدیریت ایران
مدیریت آب 2008-7896 پاییز 1394 داریوش مختاری
مدیریت آب در کشاورزی بهار و تابستان 1397 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مدیریت آب و آبیاری 2251-6298 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
مدیریت اجرایی تابستان 1392 شهرام شیرکوند
مدیریت اراضی 2345-6205 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
مدیریت ارتباطات آبان 1398 موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی 2345-5578 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
مدیریت ارتقای سلامت 2251-8614 مهر وآبان 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
مدیریت استاندارد و کیفیت 2345-3311 زمستان 1397 انجمن تعالی کسب و کار
مدیریت اسلامی 2251-6980 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
|
 • pISSN: 2008-4854
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین فریدون
  سردبیر: پروفسور نیما امجدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی عمادزاده
  سردبیر: دکتر خدایار ابیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (زمستان 1384)
 • pISSN: 1023-7445
  دوماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیریت ایران
  مدیر مسئول: مهندس پرویز بیات
  سردبیر: حمید مستخدمین حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 201 (بهمن و اسفند 1397)
 • ماهنامه تحلیلی, آموزشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل
  مدیر مسئول: امیرعباس تقی پور
  سردبیر: امیر لعلی، سمیرا رستگارپور، علی ورامینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 114 (آبان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال