فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف R)

ردیف ۴۱ تا ۴۷ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
The Iranian Review for UN Studies 2645-646X Summer Autumn 2019 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
Iranian Review of Foreign Affairs 2008-8221 Winter and Spring 2020 پژوهشکده مطالعات راهبردی
Reviews in Clinical Medicine 2345-6256 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Rheumatology Research 2476-5856 Spring 2020 انجمن روماتولوژی ایران
International Journal of Robotics 2008-7144 Spring 2019 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Iranian Journal of Ruminants Health Research Summer and Autumn 2017 دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal of Ruminants Health Research 2008-4994 Summer and Autumn 2017 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2345-6256 eISSN: 2345-6892
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدجواد آخوندیان
  سردبیر: دکتر حمیدرضا کیانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-7144
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ هنرور
  سردبیر: دکتر علی غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال