فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۴۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Winter 2018 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Apr 2020 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Animal Biosystematics 1735-434X 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Annals of Colorectal Research 2322-5262 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1979 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر صاکی
Applied and Computational Mechanics 2383-4536 Summer 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Applied Biotechnology Reports 2322-1186 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Applied Fluid Mechanics 1735-3572 2020 انجمن فیزیک ایران
applied food biotechnology 2345-5357 Spring 2020 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Applied Language Studies 2008-5494 Winter 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2018 دانشگاه خوارزمی
Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Summer And Autumn 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Winter and Spring 2019 دانشگاه رازی کرمانشاه
Applied Research on English Language 2252-0198 Apr 2020 دانشگاه اصفهان
Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Winter 2020 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Archaeological Studies 2251-743X Winter 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Architectural Engineering & Urban Planning 2228-7337 Dec 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
|
 • pISSN: 1735-434X eISSN: 2423-4222
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر منصور علی آبادیان
  سردبیر: دکتر امید میرشمسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2322-5262 eISSN: 2322-5289
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدهادی ایمانیه
  سردبیر: دکتر عباس رضاییان راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Dec 2019)
 • eISSN: 2383-4536
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر کوروش حیدری شیرازی
  سردبیر: دکتر شاپور مرادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2020)
 • pISSN: 2423-5253
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ظهیرالدین
  سردبیر: دکتر یوسف سمنانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2322-1186 eISSN: 2423-5784
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی محمد لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  دوماهنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (2020)
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2008-5494 eISSN: 2322-3650
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2251-743X
  سالنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهدی مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2017)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال