فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Mining and Environement 2251-8592 Summer 2019 دانشگاه صنعتی شاهرود
Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Numerical Simulation in Engineering 1735-0751 پاییز 1392 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Spring 2019 دانشگاه صنعت نفت
Operation and Automation in Power Engineering 2322-4576 Winter-Spring 2019 دانشگاه محقق اردبیلی
Operations Research 2008-1189 2017 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Optimization in Civil Engineering 2228-7558 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Summer-Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Particle Science and Technology 2423-4087 Autumn 2017 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Petroleum Science and Technology 2251-659X 2019 پژوهشگاه صنعت نفت
Polymer 1026-1265 2012 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Polyolefins 2322-2212 Spring 2019 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Spring 2019 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Quality Engineering and Production Optimization 2423-3781 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شاهد
radar and optic remote sensing Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Summer 2019 دانشگاه سمنان
Renewable Energy and Environment 2423-5547 Autumn 2017 پژوهشگاه مواد و انرژی
Robotics 2008-7144 Spring 2019 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
|
 • pISSN: 2251-8592 eISSN: 2251-8606
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ سرشکی
  سردبیر: دکتر محمد عطایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2345-2412 eISSN: 2345-2420
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر کریم سلحشور
  سردبیر: دکتر سیدرضا شادی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-1189
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  مدیر مسئول: دکتر عزیزالله معماریانی
  سردبیر: دکتر نظام الدین مهدوی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (2017)
 • pISSN: 2228-7558
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2423-4087 eISSN: 2423-4079
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدحیدر محمودی نجفی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا صمیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 4 (Autumn 2017)
 • pISSN: 2251-659X eISSN: 2465-3312
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جعفری نصر
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 1026-1265
  ماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 12 (2012)
 • pISSN: 2322-2212 eISSN: 2345-6868
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  سردبیر: دکتر عباس رضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2345-4415 eISSN: 2345-4423
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین حداد
  سردبیر: دکتر علی خیرالدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-7144
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ هنرور
  سردبیر: دکتر علی غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال