فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Mining and Environement 2251-8592 Autumn 2019 دانشگاه صنعتی شاهرود
Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Numerical Simulation in Engineering 1735-0751 Spring 2010 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Autumn 2019 دانشگاه صنعت نفت
Operation and Automation in Power Engineering 2322-4576 Winter-Spring 2020 دانشگاه محقق اردبیلی
Operations Research 2008-1189 2018 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Optimization in Civil Engineering 2228-7558 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Summer-Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Particle Science and Technology 2423-4087 Spring 2019 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Petroleum Science and Technology 2251-659X 2019 پژوهشگاه صنعت نفت
Polymer 1026-1265 2012 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Polyolefins 2322-2212 Winter-spring 2020 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Power Engineering 2538-3353 Fall-Winter 2016 دانشگاه بیرجند
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Summer 2020 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Quality Engineering and Production Optimization 2423-3781 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
radar and optic remote sensing 2645-484X Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Spring 2020 دانشگاه سمنان
Renewable Energy and Environment 2423-5547 Summer 2019 پژوهشگاه مواد و انرژی
Renewable Energy Research and Applications 2676-7430 Summer and Autumn 2019 دانشگاه صنعتی شاهرود
|
 • pISSN: 2251-8592 eISSN: 2251-8606
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ سرشکی
  سردبیر: دکتر محمد عطایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 1735-0751
  فصلنامه فنی و مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی نقی پور
  سردبیر: دکتر علی اکبر رنجبر کرمانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (Spring 2010)
 • pISSN: 2345-2412 eISSN: 2345-2420
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر کریم سلحشور
  سردبیر: دکتر سیدرضا شادی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-1189
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  مدیر مسئول: دکتر عزیزالله معماریانی
  سردبیر: دکتر نظام الدین مهدوی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2228-7558
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2423-4087 eISSN: 2423-4079
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدحیدر محمودی نجفی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا صمیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 2251-659X eISSN: 2465-3312
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 1026-1265
  ماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 12 (2012)
 • pISSN: 2322-2212 eISSN: 2345-6868
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  سردبیر: دکتر عباس رضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter-spring 2020)
 • pISSN: 2538-3353
  دوفصلنامه مهندسی برق
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر رضا شریعتی نسب
  سردبیر: دکتر حمیدرضا نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Fall-Winter 2016)
 • pISSN: 2345-4415 eISSN: 2345-4423
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین حداد
  سردبیر: دکتر علی خیرالدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2423-5547 eISSN: 2423-7469
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا خاوندی
  سردبیر: دکتر محمد پازوکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال