فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۵۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 2322-1593 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 2322-2476 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Community Health Research 2322-5688 Jan-Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Comprehensive Pediatrics 2251-8150 May 2020 انجمن پزشکان کودکان ایران
Controlled Release Journal 2013 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2148-9696 Apr 2020 شرکت بین المللی پارت طب ارس
Journal of Critical Care Nursing 2008-3084 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Critical Comments in Biomedicine 2717-0403 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Current Journal of Neurology 2008-384X 2020 انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
Current Medical Mycology 2423-3439 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Journal of Current Ophthalmology 2452-2325 Dec 2019 انجمن چشم پزشکی ایران
Current Research in Medical Sciences 2538-6212 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences 2008-2231 2012 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Dental Biomaterials 2383-3971 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Dental Clinical and Experimental Journal 2423-7574 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Dental Hypotheses 2155-8213 Mar 2020 دکتر جعفر کلاهی کازرانی
Journal of Dental Materials and Techniques 2322-4150 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dental Research Journal 2008-0255 May-June 2020 دکتر سید امیر موسوی
|
 • pISSN: 2251-8150 eISSN: 2251-8177
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن پزشکان کودکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر منصور بهرامی
  سردبیر: دکتر محمدرضا بلورساز
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (May 2020)
 • فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
  سردبیر: دکتر مهرداد حمیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (2013)
 • eISSN: 2717-0403
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر محمدجواد زارع سخویدی
  سردبیر: دکتر امین صالحی ابرقویی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 1 (Mar 2020)
 • eISSN: 2008-384X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین پاکدامن
  سردبیر: دکتر شهریار نفیسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 66 (2020)
 • pISSN: 2423-3439 eISSN: 2423-3420
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی هدایتی
  سردبیر: دکتر طاهره شکوهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2383-3971
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا آذر
  سردبیر: دکتر باربد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال