فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۵۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Children and Adolescents 2645-6435 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Chronic Diseases Journal 2226-2345 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Journal of Client-Centered Nursing Care 2476-4132 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Journal of Clinical and Basic Research 2538-3736 2021 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
International Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Clinical Physiotherapy Research 2476-3888 Fall 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 2322-1593 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 2322-2476 Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Community Health Research 2322-5688 Jul-Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Comprehensive Pediatrics 2251-8150 May 2020 انجمن پزشکان کودکان ایران
Controlled Release Journal 2013 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2148-9696 Apr 2020 شرکت بین المللی پارت طب ارس
Journal of Critical Care Nursing 2008-3084 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Critical Comments in Biomedicine 2717-0403 Summer-Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Current Journal of Neurology 2008-384X Spring 2021 انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
Current Medical Mycology 2423-3439 Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Journal of Current Ophthalmology 2452-2325 Dec 2019 انجمن چشم پزشکی ایران
Current Research in Medical Sciences 2538-6212 Spring-Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی بابل
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences 2008-2231 2012 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2226-2345
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  مدیر مسئول: دکتر بهرام نیک خو
  سردبیر: دکتر فریبا فرهادی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2251-8150 eISSN: 2251-8177
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن پزشکان کودکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر منصور بهرامی
  سردبیر: دکتر محمدرضا بلورساز
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (May 2020)
 • فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
  سردبیر: دکتر مهرداد حمیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2013)
 • eISSN: 2008-384X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین پاکدامن
  سردبیر: دکتر شهریار نفیسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2423-3439 eISSN: 2423-3420
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی هدایتی
  سردبیر: دکتر طاهره شکوهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Mar 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال