فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۵۱۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Community Health Research 2322-5688 Oct-Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Comprehensive Pediatrics 2251-8150 Feb 2020 انجمن پزشکان کودکان ایران
Controlled Release Journal 2013 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2148-9696 Jan 2020 شرکت بین المللی پارت طب ارس
Critical Care Nursing 2008-3084 July 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Current Medical Mycology 2423-3439 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Current Ophthalmology 2452-2325 Dec 2019 انجمن چشم پزشکی ایران
Current Research in Medical Sciences 2538-6212 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل
DARU 2008-2231 2012 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Dental Biomaterials 2383-3971 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Dental Clinical and Experimental Journal 2423-7574 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Dental Hypotheses 2155-8213 Oct-Dec 2019 دکتر جعفر کلاهی کازرانی
Dental Materials and Techniques 2322-4150 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dental Research Journal 2008-0255 Nov-Dec 2019 دکتر سیدامیر موسوی
Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2008-210X Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Dental School 4351-2645 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Dentistry 2345-6485 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Dentistry Tehran University of Medical Sciences 2008-2185 Sep-Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2251-7847 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
|
 • pISSN: 2322-5688 eISSN: 2345-2609
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسن لطفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Oct-Dec 2019)
 • pISSN: 2251-8150 eISSN: 2251-8177
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن پزشکان کودکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر منصور بهرامی
  سردبیر: دکتر محمدرضا بلورساز
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Feb 2020)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
  سردبیر: دکتر مهرداد حمیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2423-3439 eISSN: 2423-3420
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی هدایتی
  سردبیر: دکتر طاهره شکوهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2452-2325
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن چشم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسن هاشمی
  سردبیر: دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و یکم شماره 4 (Dec 2019)
 • eISSN: 2008-2231
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر رسول دیناروند
  سردبیر: دکتر محمد عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 4 (پیاپی 82، 2012)
 • pISSN: 2383-3971
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا آذر
  سردبیر: دکتر باربد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2322-4150 eISSN: 2252-0317
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر زهرا دلاوریان
  سردبیر: دکتر علیرضا صراف شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2345-6485
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: سیدعلی اصغر علوی
  سردبیر: دکتر سیدعلی اصغر علوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 4 (پیاپی 65، Dec 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال