فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۵۱۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Dermatology 0021-082x Summer 2019 انجمن متخصصین پوست و آمیزشی ایران
Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Diabetes and Obesity 2008-6792 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Disaster and Emergency Research 2588-6150 Jul-Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Educational Developement of Jundishapur 2251-6506 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Educational Research in Medical Sciences 2252-0465 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Elderly Health Journal 2423-6179 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Electronic Journal of Medicine 2251-8304 2019 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Emergency Practice and Trauma 2383-4544 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Endocrinology and Metabolism 1726-913X Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Enteric Pathogens 2345-3362 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی البرز
Environmental Health and Sustainable Development 2476-6267 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Environmental Health Engineering and Management Journal 2423-3765 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Environmental Health Science and Engineering 2052-336X Autumn 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Epidemiologic Research 2383-4366 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Evidence Based Care 2008-2487 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Evidence Based Health Policy, Management and Economics 2538-5070 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Family and Reproductive Health 1735-8949 Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fertiliy and Sterility 2008-076x Jan-Mar 2020 جهاد دانشگاهی
Focus on Science 2423-8198 May 2018
|
 • pISSN: 0021-082x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن متخصصین پوست و آمیزشی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
  سردبیر: دکتر فرهاد هنجنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 88، Summer 2019)
 • eISSN: 2251-6581
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدباقر لاریجانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2011)
 • pISSN: 2008-6792 eISSN: 2345-2250
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: محمد افخمی اردکانی
  سردبیر: دکتر محمد افخمی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2588-6150
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود میرزایی
  سردبیر: دکتر محمدرضا خواجه امینیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (Jul-Dec 2019)
 • pISSN: 2423-6179
  دوفصلنامه پرستاری (پیراپزشکی) , سلامت سالمندی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Jun 2019)
 • pISSN: 1726-913X eISSN: 1726-9148
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر فریدون عزیزی
  سردبیر: دکتر فریدون عزیزی، دکتر آزیتا وکیلی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 68، Oct 2019)
 • pISSN: 2345-3362 eISSN: 2322-5866
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی البرز
  مدیر مسئول: دکتر حسین کریم
  سردبیر: دکتر محمد زیبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Aug 2019)
 • pISSN: 2383-4366
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
  مدیر مسئول: دکتر رضا ایمانی
  سردبیر: دکتر مسعود امیری، دکتر سلیمان خیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-8949 eISSN: 1735-9392
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر فاطمه رمضان زاده
  سردبیر: دکتر بتول حسین رشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Mar 2019)
 • pISSN: 2008-076x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر احمد وثوق تقی دیزج
  سردبیر: دکتر محمدحسین نصراصفهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (Jan-Mar 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال