فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۲۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-7039 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فصلنامه علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1023-5922 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تابستان 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجله علوم جغرافیایی 1735-7977 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجله علوم سیاسی 2345-5195 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجله علوم غذایی و تغذیه 2008-0123 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 آذر 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله علوم و تکنولوژی نساجی بهار و تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نشریه علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
نشریه علوم ورزش 4267-8002 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست 2008-4250 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فصلنامه فضای جغرافیایی 1735-322X زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه فقه و تاریخ تمدن 1735-8019 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 2228-5318 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی 1735-1985 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی 2008-403x بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 1735-9880 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فصلنامه گیاه پزشکی 2008-3114 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
|
 • pISSN: 4267-8002
  فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  مدیر مسئول: دکتر عیدی علی جانی
  سردبیر: دکتر مهوش نوربخش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-403x eISSN: 2676-6949
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا شکوه فر
  سردبیر: دکتر عبدالمهدی بخشنده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال