فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه عمران

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advance Researches in Civil Engineering 2645-7229 Autumn 2019 دکتر روزبه دبیری
Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Applied Research 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Asian journal of civil engineering 1563-0854 Dec 2017 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
Civil Engineering 1735-0522 Feb 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Civil Engineerng Infrastructures Journal 2322-2093 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تهران
Computational Methods in Civil Engineering 2228-5687 2013 دانشگاه گیلان
Hydraulic Structures 2345-413X Summer 2019 دانشگاه شهید چمران اهواز
Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Numerical Methods in Civil Engineering 2345-4296 2018 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Optimization in Civil Engineering 2228-7558 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Spring 2020 دانشگاه سمنان
Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2228-6160 2015 دانشگاه شیراز
Structural Engineering and Geotechnics Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Transportation Engineering 2322-259X Winter 2020 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
پژوهش های تجربی در مهندسی عمران 2345-5292 بهار و تابستان 1396 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پژوهشنامه حمل و نقل 1735-3459 بهار 1399 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تحقیقات بتن ایران 2008-4242 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
جاده 1735-062x زمستان 1398 مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
|
 • pISSN: 2012-6598
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  مدیر مسئول: مهندس سیدابوالفضل بهره دار
  سردبیر: دکتر جبارعلی ذاکری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Winter - Spring 2015)
 • pISSN: 1563-0854 eISSN: 2522-011X
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Dec 2017)
 • pISSN: 1735-0522 eISSN: 2383-3874
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران
  سردبیر: دکتر محمدحسن بازیار
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Feb 2020)
 • pISSN: 2345-413X eISSN: 2345-4156
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد اشرفی
  سردبیر: دکتر علی حقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2228-7558
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2020)
 • pISSN: 2345-4415 eISSN: 2345-4423
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین حداد
  سردبیر: دکتر علی خیرالدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2322-259X eISSN: 2538-3728
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
  سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Winter 2020)
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
 • pISSN: 1735-3459 eISSN: 2008-3351
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-062x
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال