فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی دریا

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Summer 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
Maritime Technology 2345-6000 Summer and Autumn 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
دریا فنون 2423-6853 زمستان 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
طب دریا 6051-2076 پاییز 1398 مرکز تحقیقات طب دریا
علوم و فناوری دریا 1735-5346 بهار 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مهندسی دریا 1735-7608 پاییز و زمستان 1398 انجمن مهندسی دریایی ایران
کشتیرانی و فناوری دریایی 2476-3993 تابستان 1398 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
|
 • pISSN: 2345-6000 eISSN: 2476-5333
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی دریایی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدسعید سیف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (Summer and Autumn 2019)
 • pISSN: 2423-6853
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: رحیم مالمیر
  سردبیر: دکتر سید محمدرضا موسوی میرکلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 6051-2076 eISSN: 6051-2076
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات طب دریا
  مدیر مسئول: دکتر سید علی موسوی جزایری زاده
  سردبیر: دکتر علی علی اکبر اصفهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-5346
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سهیلی فر
  سردبیر: دکتر محمدرضا خدمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال