فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی دریا

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Winter 2020 انجمن مهندسی دریایی ایران
International Journal of Maritime Technology 2345-6000 Winter 2020 انجمن مهندسی دریایی ایران
فصلنامه دریا فنون 2423-6853 تابستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مجله طب دریا 6051-2076 تابستان 1399 مرکز تحقیقات طب دریا
فصلنامه علوم و فناوری دریا 1735-5346 تابستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
دو فصلنامه مهندسی دریا 1735-7608 بهار و تابستان 1399 انجمن مهندسی دریایی ایران
مجله کشتیرانی و فناوری دریایی 2476-3993 پاییز 1398 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
|
  • pISSN: 2345-6000 eISSN: 2476-5333
    دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: انجمن مهندسی دریایی ایران
    مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدسعید سیف
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال