فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی دریا

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Fall 2020 انجمن مهندسی دریایی ایران
International Journal of Maritime Technology 2345-6000 Summer & Autumn 2020 انجمن مهندسی دریایی ایران
فصلنامه دریا فنون 2423-6853 پاییز 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مجله طب دریا 6051-2076 زمستان 1399 مرکز تحقیقات طب دریا
فصلنامه علوم و فناوری دریا 1735-5346 زمستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
دو فصلنامه مهندسی دریا 1735-7608 پاییز و زمستان 1399 انجمن مهندسی دریایی ایران
مجله کشتیرانی و فناوری دریایی 2476-3993 پاییز 1398 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال