فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۲۲۱ تا ۲۴۰ از ۲۷۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران 1682-3745 زمستان 1398 جهاد دانشگاهی
مهندسی پزشکی زیستی 2008-5869 زمستان 1398 انجمن مهندسی پزشکی ایران
مهندسی ترافیک 2322-1143 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
مهندسی تصمیم تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی 2322-3111 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندسی حمل و نقل 2008-6598 زمستان 1398 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
مهندسی دریا 1735-7608 پاییز و زمستان 1398 انجمن مهندسی دریایی ایران
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل 2423-5350 زمستان 1398 دانشگاه سمنان
مهندسی ساخت و تولید ایران 2476-504X اسفند 1398 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
مهندسی سازه و ساخت 2476-3977 پاییز 1398 انجمن مهندسی سازه ایران
مهندسی شناورهای تندرو 2423-3668 بهار و تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
مهندسی شیمی ایران 1735-5400 تیر 1398 انجمن مهندسی شیمی ایران
مهندسی صنایع 2423-6896 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مهندسی صنایع و مدیریت شریف 1028-7167 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران شریف 1028-7167 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران فردوسی 2008-7454 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی عمران مدرس 2476-6763 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر 2588-2988 مرداد و شهریور 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 2008-7918 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 2008-9635 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
 • pISSN: 2322-1143
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  مدیر مسئول: مهندس یوسف حجت
  سردبیر: مهندس وهاب میزانی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 0 (پیاپی 79)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا منجذب
  سردبیر: دکتر سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2476-3977 eISSN: 2538-2616
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی سازه ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا هوایی
  سردبیر: دکتر حمزه شکیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-5400 eISSN: 2008-2797
  دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر نوید مستوفی
  سردبیر: دکتر جعفر صادق مقدس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 103 (تیر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال