فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۲۴۱ تا ۲۴۷ از ۲۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
نشریه هواشناسی کشاورزی 2345-3419 بهار و تابستان 1400 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
نشریه کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 پاییز 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله کشاورزی بوم شناختی 2251-6824 1398 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 2251-6824
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر اسکندر زند
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال