فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ح)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه حضور تابستان 1397 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
نشریه حفاظت از بافتهای تاریخی تابستان 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 3462-2476 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه گنبد کاووس
فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت 2345-2102 بهار 1397 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ماهنامه حفاظت و ایمنی مهر 1389 موسسه فرا رسانه جامع صنعت نما آسیا
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه حفاظت و ساختمان 2008-207x شهریور و مهر 1398 فرشید نوروزخانی
نشریه حقوق اداری 2383-1863 زمستان 1399 مرکز آموزش مدیریت دولتی
نشریه حقوق اساسی 174x-1735 بهار و تابستان 1399 دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
فصلنامه حقوق اسلامی 1735-3270 زمستان 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مجله حقوق بانکی 2322-2034 نیمسال دوم 1394- نیمسال اول 1395 گروه پژوهشی حقوق بانکی
نشریه حقوق بشر بهار و تابستان 1399 دانشگاه مفید قم
نشریه حقوق بشر و شهروندی بهار و تابستان 1395 دانشگاه امام صادق
نشریه حقوق بین المللی کیفری Winter 2021 دکتر هیبت الله نژندی منش
فصلنامه حقوق پزشکی 2008-4390 زمستان 1399 دکتر محمود عباسی
نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 2423-4656 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مفید قم
مجله حقوق خصوصی 2008-840X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
مجله حقوق داوری 2645-6427 دی 1399 دکتر شاپور فرهنگ پور
مجله حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات بهار و تابستان 1399 دکتر عباس اسدی
|
 • فصلنامه فرهنگی, سیاسی, اجتماعی, هنری
  صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حمید انصاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2383-1863
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
  مدیر مسئول: دکتر زهرا احمدی پور
  سردبیر: دکتر محمدرضا ویژه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-840X eISSN: 2423-6209
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضایی
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (پاییز و زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال