فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۷۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Summer 2020 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Advances in Industrial Engineering 2423-6896 Winter 2021 دانشگاه تهران
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 9366-1606 Nov- Dec 2021 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nanochemistry 2676-5462 Winter 2020 دانشگاه رازی کرمانشاه
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Advances in Solid and Fluid Mechanics 2019 دانشگاه حکیم سبزواری
Journal of Aerospace Science and Technology 1735-2134 Summer-Autumn 2021 انجمن هوافضای ایران
Agricultural Marketing and Commercialization 2676-640X Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 Sep 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Agrotechniques in Industrial Crops Summer 2021 دانشگاه رازی کرمانشاه
Journal of Air Pollution and Health 2476-3071 Autumn 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Algebra and Related Topic 2345-3931 Spring 2021 دانشگاه گیلان
Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras 2676-6000 Spring 2021 دانشگاه هاتف
Journal of Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Summer-Autumn 2021 دانشگاه یزد
Journal of Algebraic Systems 2345-5128 Summer-Autumn 2021 دانشگاه صنعتی شاهرود
Journal of Algorithms and Computation 2476-2784 Winter-Spring 2021 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2345-5128 eISSN: 2345-511X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احمد نزاکتی رضازاده
  سردبیر: دکتر ابراهیم هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Summer-Autumn 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال