فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۳۹۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Medical and Biomedical Research 9366-1606 Jul-Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nanochemistry 2676-5462 Winter 2020 دانشگاه رازی کرمانشاه
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Fall 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Aerospace Science and Technology 1735-2134 Summer-Autumn 2017 انجمن هوافضای ایران
Agricultural Science and Technology 1680-7073 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Air Pollution and Health 2476-3071 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Algebra and Related Topic 2345-3931 Spring 2019 دانشگاه گیلان
Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras 2676-6000 Winter-Spring 2020 دانشگاه هاتف
Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Winter and Spring 2020 دانشگاه یزد
Algebraic Systems 2345-5128 Winter-Spring 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Winter and Spring 2019 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Jan 2020 دانشگاه تهران
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 2383-093X Spring 2020 انجمن شیمی ایران
Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal 2645-5552 Dec 2019 دکتر حمید شیرخانلو
Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Winter 2018 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Feb 2020 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
|
 • pISSN: 2012-6598
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  مدیر مسئول: مهندس سیدابوالفضل بهره دار
  سردبیر: دکتر جبارعلی ذاکری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Winter - Spring 2015)
 • pISSN: 1680-7073 eISSN: 2345-3737
  دوماهنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم پورجم
  سردبیر: دکتر کاظم پوستینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 1 (2020)
 • eISSN: 2476-3071
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر کاظم ندافی
  سردبیر: دکتر رامین نبی زاده نودهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2345-5128 eISSN: 2345-511X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احمد نزاکتی رضازاده
  سردبیر: دکتر ابراهیم هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Winter-Spring 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال