فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی پاییز و زمستان 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
نشریه پژوهش های حقوقی قانون یار 2538-3701 پاییز 1399 دکتر بهنام اسدی
نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای زمستان 1399 سید رضا احسان پور
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 2645-5013 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مجله پژوهش های فقهی 2008-8388 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های فقهی تا اجتهاد بهار و تابستان 1399 دکتر سید علی شبیری
نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 بهار 1400 انجمن ایرانی حقوق اداری
پژوهشنامه اندیشه های حقوقی زمستان 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان 2645-5765 پاییز 1397 دکتر حمید صمدی فرد
پژوهشنامه حقوق اسلامی 2251-9858 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه امام صادق
پژوهشنامه حقوق تطبیقی پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه حقوق کیفری 2322-2328 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه گیلان
فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل 2423-351x پاییز 1396 دکتر حسین قربانیان
مجله پژوهشهای حقوقی 1682-9220 پاییز 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مجله پژوهشهای فقهی زنان و خانواده بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه دانش پژوهی تامل پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه تحقیقات حقوق قضایی 1132-2717 بهار و تابستان 1399 دکتر بهنام اسدی
مجله تحقیقات حقوقی 1024-0772 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله تحقیقات حقوقی قانون یار 2645-6494 پاییز و زمستان 1397 دکتر بهنام اسدی
فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده 2588-6894 زمستان 1397 دکتر رضا شیران خراسانی
|
 • pISSN: 1682-9220
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
  مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
  سردبیر: دکتر سید قاسم زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز 1399)
 • pISSN: 1024-0772
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر گودرز افتخارجهرمی
  سردبیر: دکتر منصور امینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 92 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال