فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهش نامه میان رشته ای فقهی 2588-4514 بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه پژوهش های جرم شناختی پلیس بهار 1400 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی بهار و تابستان 1400 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
نشریه پژوهش های حقوقی قانون یار 2538-3701 بهار 1400 دکتر بهنام اسدی
نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای بهار 1400 سید رضا احسان پور
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 2645-5013 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مجله پژوهش های فقهی 2008-8388 پاییز 1400 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های فقهی تا اجتهاد پاییز و زمستان 1399 دکتر سید علی شبیری
نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 پاییز 1400 انجمن ایرانی حقوق اداری
پژوهشنامه اندیشه های حقوقی زمستان 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان 2645-5765 پاییز 1397 دکتر حمید صمدی فرد
پژوهشنامه حقوق اسلامی 2251-9858 بهار و تابستان 1400 دانشگاه امام صادق
پژوهشنامه حقوق تطبیقی پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه حقوق کیفری 2322-2328 بهار و تابستان 1400 دانشگاه گیلان
فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل 2423-351x پاییز 1396 دکتر حسین قربانیان
مجله پژوهشهای حقوقی 1682-9220 تابستان 1400 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مجله پژوهشهای فقهی زنان و خانواده پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه دانش پژوهی تامل پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه تحقیقات حقوق قضایی 1132-2717 پاییز و زمستان 1399 دکتر بهنام اسدی
مجله تحقیقات حقوقی 1024-0772 تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
|
 • pISSN: 1682-9220
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
  مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
  سردبیر: دکتر سید قاسم زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال