فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۹۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش های فقهی 2008-8388 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 تابستان 1399 انجمن ایرانی حقوق اداری
پژوهشنامه اندیشه های حقوقی زمستان 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان 2645-5765 پاییز 1397 دکتر حمید صمدی فرد
پژوهشنامه حقوق اسلامی 2251-9858 بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
پژوهشنامه حقوق تطبیقی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه حقوق کیفری 2322-2328 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه گیلان
فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل 2423-351x پاییز 1396 دکتر حسین قربانیان
مجله پژوهشهای حقوقی 1682-9220 زمستان 1398 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مجله پژوهشهای فقهی زنان و خانواده پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
پاییز و زمستان 1397 دکتر سید علی شبیری زنجانی
نشریه دانش پژوهی تامل پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مجله تحقیقات حقوقی 1024-0772 تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله تحقیقات حقوقی قانون یار 2645-6494 پاییز و زمستان 1397 دکتر بهنام اسدی
فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده 2588-6894 زمستان 1397 دکتر رضا شیران خراسانی
فصلنامه تعالی حقوق پاییز 1397 دادسرای عمومی و انقلاب تهران
فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 بهار1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی
نشریه حقوق اداری 2383-1863 بهار 1399 مرکز آموزش مدیریت دولتی
نشریه حقوق اساسی 174x-1735 بهار و تابستان 1397 دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
فصلنامه حقوق اسلامی 1735-3270 بهار 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
|
 • pISSN: 1682-9220
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
  مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
  سردبیر: دکتر سید قاسم زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (زمستان 1398)
 • دوفصلنامه علمی مصوب حوزوی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سید علی شبیری زنجانی
  سردبیر: دکتر هادی جلالی اصل
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2476-7565 eISSN: 2538-3361
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی الهی خراسانی
  سردبیر: دکتر حسین ناصری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (بهار1399)
 • pISSN: 2383-1863
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
  مدیر مسئول: دکتر زهرا احمدی پور
  سردبیر: دکتر محمدرضا ویژه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-3270
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال