فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشهای حقوقی 1682-9220 بهار 1398 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
تا اجتهاد بهار و تابستان 1396 دکتر سیدعلی شبیری زنجانی
تامل پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
تحقیقات حقوقی تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تحقیقات حقوقی قانون یار 2645-6494 پاییز و زمستان 1397 دکتر بهنام اسدی
تحقیقات حقوقی معاهده 2588-6894 پاییز 1397 دکتر رضا شیران خراسانی
تعالی حقوق پاییز 1397 دادسرای عمومی و انقلاب تهران
جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 زمستان 1397 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی
حقوق اداری 2383-1863 بهار 1398 مرکز آموزش مدیریت دولتی
حقوق اسلامی 1735-3270 تابستان 1398 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق بشر بهار و تابستان 1398 دانشگاه مفید قم
حقوق بشر و شهروندی بهار و تابستان 1395 دانشگاه امام صادق (ع)
حقوق تطبیقی (نامه مفید) 2423-4656 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مفید قم
حقوق خصوصی 2008-840X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
حقوق داوری 2645-6427 خرداد 1398 شاپور فرهنگ پور
حقوق و فقه زمستان 1396 جواد وندنوروز
حقوقی بین المللی 2251-614X بهار و تابستان 1398 مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی و پژوهشی
حقوقی دادگستری 1735-4358 زمستان 1397 قوه قضاییه
دانش حقوق عمومی پاییز 1397 پژوهشکده شورای نگهبان
دانش حقوق مدنی 2322-1712 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 1682-9220
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
  مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
  سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1398)
 • دوفصلنامه علمی-پژوهشی حوزوی
  صاحب امتیاز: دکتر سیدعلی شبیری زنجانی
  مدیر مسئول: سیدعلی شبیری
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1396)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر جواد رقوی
  سردبیر: حجت الاسلام حمید حسین نژاد محمدآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1397)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دادسرای عمومی و انقلاب تهران
  مدیر مسئول: عباس جعفری دولت آبادی
  سردبیر: دکتر لیلاسادات اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2476-7565 eISSN: 2538-3361
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی الهی خراسانی
  سردبیر: دکتر حسین ناصری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2383-1863
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
  مدیر مسئول: دکتر زهرا احمدی پور
  سردبیر: دکتر محمدرضا ویژه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-3270
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-840X eISSN: 2423-6209
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضایی
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2251-614X eISSN: 2645-4858
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی و پژوهشی
  مدیر مسئول: دکتر محسن محبی
  سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-4358
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: قوه قضاییه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علیرضا امینی
  سردبیر: دکتر حسین میرمحمدصادقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال