فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Autumn-Winter 2017 دانشگاه پیام نور
Earth Sciences 2008-8779 July 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Energy & Environment 2079-2115 Summer 2019 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Engineering Geology 6837-2228 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Environmental Science and Technology 1735-1472 Sep 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
fuzzy systems 1735-0654 Nov-Dec 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Genetic Resources 2423-4257 Winter-Spring 2019 دانشگاه مازندران
Geopersia 2228-7817 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
Global Analysis and Discrete Mathematics 2018 دانشگاه دامغان
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Winter 2020 انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران
Ichthyology 2383-1561 Sep 2019 انجمن ماهی شناسی ایران
Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
International Journal of Group Theory 2251-7650 Jan 2019 دانشگاه اصفهان
Iranian Journal of Catalysis 2252-0236 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Winter and Spring 2019 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mathematical Chemistry 2228-6489 Summer 2019 دانشگاه کاشان
Mathematical Linguistics 2423-575x March 2016 دکتر طیبه موسوی میانگاه
Mathematical Modeling 2345-394X Summer 2019 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (July 2019)
 • pISSN: 2079-2115 eISSN: 2079-2123
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  مدیر مسئول: دکتر مفید گرجی
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پوردرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 6837-2228
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی - ‏فارسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا
  سردبیر: دکتر علی قنبری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-6865 eISSN: 2008-2304
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: محمد جعفری
  سردبیر: دکتر اردستانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2016)
 • pISSN: 1735-0654 eISSN: 2676-4334
  دوماهنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر رجبعلی برزویی
  سردبیر: دکتر ماشاالله ماشینچی، دکتر محمدمهدی زاهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 6 (پیاپی 72، Nov-Dec 2019)
 • pISSN: 2423-4257 eISSN: 2588-2589
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر کنعانیان
  سردبیر: دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2008-5621 eISSN: 2008-563X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
  سردبیر: دکتر توفیق الله ویرانلو
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2228-6489 eISSN: 2008-9015
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر بهنام بازیگران
  سردبیر: دکتر سیدعلیرضا اشرفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2423-575x
  دوفصلنامه زبانشناسی رایانشی و ریاضی و کمی و پیکره ای, فناوری اطلاعات, هوش مصنوعی, مهندسی نرم افزار به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر طیبه موسوی میانگاه
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (March 2016)
 • pISSN: 2345-394X eISSN: 2382-9869
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر فرشید مهردوست
  سردبیر: دکتر داوود خجسته سالکویه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال