فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Catalysis 2252-0236 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 Apr 2020 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Cell and Molecular Research 2008-9147 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Chemical Methodologies 2645-7776 Jul-Aug 2020 دکتر سامی سجادی فر
Journal of Chemical Reviews 2676-6868 Spring 2020
Journal of the Iranian Chemical Society 1735-207X December 2011 انجمن شیمی ایران
Communications in Combinatorics and Optimization 2538-2128 Winter and Spring 2020 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
communications in catalysis 2588-5006 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Computational Methods for Differential Equations 2345-3982 Winter 2020 دانشگاه تبریز
Journal of Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Winter-Spring 2019 دانشگاه پیام نور
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Jan 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Iranica Journal of Energy & Environment 2079-2115 Winter 2020 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
International Journal Of Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Journal of Epigenetics 2676-4350 Winter 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Frontiers in Chemical Research 2717-2309 Winter and Spring 2020 دانشگاه ایلام
Journal of Fuzzy Extension and Applications 2717-3453 Winter 2021 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Iranian journal of fuzzy systems 1735-0654 May-Jun 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Journal of Genetic Resources 2423-4257 Winter-Spring 2021 دانشگاه مازندران
|
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2588-5006
  دوفصلنامه علوم پایه و شیمی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مدیر مسئول: دکتر محمد قلعه اسدی
  سردبیر: دکتر ذوالفقار رضوانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer - Autumn 2018)
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Jan 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال