فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۸۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2228-5741 فروردین 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5105 پاییز 1399 دانشگاه علوم پزشکی فسا
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1735-7799 بهمن 1399 دانشگاه علوم پزشکی قم
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1562-4765 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-4048 پاییز 1399 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-9260 فروردین 1400 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 2008-7837 زمستان 1394 دانشگاه علوم پزشکی زابل
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 1606-7487 بهمن و اسفند 1399 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1560-652x فروردین و اردیبهشت 1400 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نشریه دانشگر 2008-5753 پاییز 1395 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
ماهنامه دانشمند 1011-3495 مرداد 1399 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشنامه علوم قرآن و حدیث 2383-1383 بهار و تابستان 1396 دکتر احسان پوراسماعیل
دانشنامه های حقوقی 2717-2074 زمستان 1399 پژوهشکده حقوق و قانون ایران
دو ماهنامه دانشور پزشکی 1028-3188 بهمن و اسفند 1399 دانشگاه شاهد
دو ماهنامه دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 1735-7586 زمستان 1399 دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
مجله دانشکده پرستاری ارتش زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان بهار و تابستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
|
 • pISSN: 2008-5753
  فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  مدیر مسئول: دکتر محمد ابویی اردکان
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1395)
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (دی 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال