فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۴۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Arya Atherosclerosis 1735-3955 2020 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 2322-2611 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Asian journal of civil engineering 1563-0854 Dec 2017 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
Asian Journal of Green Chemistry 2588-5839 Spring 2020 دکتر سامی سجادی فر
Astronomy and Astrophysic 2322-4924 Winter 2019 انجمن نجوم ایران
Auditory and Vestibular Research 2423-480X 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 2383-0301 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Dental Research 2008-7695 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 2423-6292 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biochemistry 2345-4113 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biotechnology 2008-2835 Apr-Jun 2020 جهاد دانشگاهی
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 2383-2436 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Phytomedicine 2228-7930 May 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Dec 2019 دکتر علی اصغر علیلو
Basic & Clinical Pathophysiology 2322-1895 2019 دانشگاه شاهد
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Neuroscience 2008-126X Nov-Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Basic Medical Sciences 2008-3866 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
basic science in medicine 2476-664X Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی زابل
Behavioral Sciences 2322-1194 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
|
 • pISSN: 1735-3955 eISSN: 2251-6638
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر نضال صراف زادگان
  سردبیر: دکتر معصومه صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 1563-0854 eISSN: 2522-011X
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Dec 2017)
 • pISSN: 2322-4924 eISSN: 2383-403X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن نجوم ایران
  مدیر مسئول: دکتر یوسف ثبوتی
  سردبیر: دکتر سعدالله نصیری قیداری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2228-7930 eISSN: 2228-7949
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد رمضانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین بسک آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (May 2020)
 • pISSN: 2322-1895 eISSN: 2345-4334
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر زهرا کیاسالاری
  سردبیر: دکتر محسن خلیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2228-6527 eISSN: 2228-5466
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی محققی
  سردبیر: دکتر کاظم زنده دل
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2476-664X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زابل
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر نصیری
  سردبیر: دکتر خدیجه رضایی کیخایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2322-1194 eISSN: 2676-2900
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی فتحی آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال