فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تاریخ ادبیات 2008-7349 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نشریه تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) 2676-4709 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جستارنامه ادبیات تطبیقی تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مجله جستار های زبانی 2322-3081 مهر و آبان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه جستارهای نوین ادبی 2008-7187 تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جستارهایی در ادب عربی 2676-7716 بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه دراسات الادب المعاصر 2538-5941 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 2008-9023 1400 دانشگاه سمنان
نشریه دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 2538-4678 1400 دانشگاه شیراز
مجله رخسار زبان 2676-4199 بهار 1400 مرتضی پرویزی
فصلنامه رشد زبان های خارجی بهار 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نشریه روایت شناسی بهار و تابستان 1400 انجمن نقد ادبی ایران
نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) پاییز و زمستان 1395 رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
نشریه زبان پژوهی 2008-8833 تابستان 1400 دانشگاه الزهرا
دو فصلنامه زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
مجله زبان شناسی گویش های ایرانی 2538-3574 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شیراز
|
 • pISSN: 2676-4199 eISSN: 2676-5098
  فصلنامه به زبان فارسی
  صاحب امتیاز: مرتضی پرویزی
  مدیر مسئول: دکتر یوسف اسماعیل زاده
  سردبیر: دکتر علی تسلیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قطره
  سردبیر: دکتر فریده حق بین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال