فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 بهار 1398 دانشگاه پیام نور
زبان فارسی و گویش های ایرانی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه گیلان
زبان و ادب فارسی 1023-7976 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تبریز
زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 1397 دانشگاه خوارزمی
زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
زبان و زبان شناسی 2322-3847 بهار 1398 انجمن زبان شناسی ایران
زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
زیبایی شناسی ادبی 1735-837X زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سبک شناسی نظم و نثر فارسی 2008-2789 تابستان 1398 دکتر امید مجد
شعر پژوهی (بوستان ادب) 2008-8183 بهار 1398 دانشگاه شیراز
شفای دل 3894-2645 بهار و تابستان 1398 فتانه قملاقی
عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
علامه 1735-9872 زمستان 1397 دانشگاه تبریز
علم زبان 2423-7728 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
علوم ادبی ?2476-4175 بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
فرهنگ و ادبیات عامه 2345-4466 مرداد و شهرویور 1398 دانشگاه تربیت مدرس
فنون ادبی 2008-8027 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
قلم 1735-692X پاییز و زمستان 1397 انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
قند پارسی 2645-6478 تابستان 1398 دکتر آرش امرایی
لسان مبین (پژوهش ادب عرب) 2355-8002 زمستان 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی
|
 • pISSN: 2538-3515 eISSN: 2538-3523
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: آرزو نجفیان
  سردبیر: دکتر بهمن زندی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 4 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-6925 eISSN: 2476-6941
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامعلی فلاح
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (1397)
 • pISSN: 2322-3847
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن زبان شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی عاصی
  سردبیر: دکتر یحیی مدرسی تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-9872
  دوفصلنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و فرهنگ و زبان های باستانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سیدمحمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 1735-692X eISSN: 2645-4912
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
  مدیر مسئول: دکتر ژاله کهنمویی پور
  سردبیر: دکتر نسرین دخت خطاط
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2645-6478 eISSN: 2645-6478
  فصلنامه ادبیات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر آرش امرایی
  سردبیر: دکتر احمد کازرونی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال