فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 زمستان 1398 دانشگاه علم و صنعت ایران
نشریه علوم و فنون ایمنی ایران 2423-4338 بهار 1395 انجمن علوم و فنون ایمنی ایران
مجله علوم و فنون باغبانی ایران 1680-7154 پاییز 1398 انجمن علوم باغبانی ایران
فصلنامه علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
مجله علوم و فنون دریایی 2008-8965 زمستان 1398 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران 2476-6666 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی زنبور عسل ایران
نشریه علوم و فنون شیلات 2322-5513 بهار 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2476-6658 زمستان 1398 دانشگاه قم
فصلنامه علوم و فنون مرزی 2538-4090 زمستان 1398 دانشگاه علوم انتظامی
نشریه علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
فصلنامه علوم و فنون نظامی 2008-191X زمستان1398 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری 2322-102x زمستان 1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مجله علوم و فنون هسته ای 1735-1871 زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
مجله علوم و فنون هوایی تابستان 1390 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای 2008-9935 بهار 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب 2588-3941 زمستان 1398 انجمن آب و فاضلاب ایران
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 2008-9554 زمستان 1398 انجمن آبخیزداری ایران
فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 2588-5952 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم و مهندسی جداسازی 2008-3963 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجله علوم و مهندسی زلزله 2476-6097 زمستان 1398 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
|
 • pISSN: 2322-5513 eISSN: 2476-6887
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
  سردبیر: دکتر صابر خدابنده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-191X eISSN: 2676-4520
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر فرهاد جاویدراد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (زمستان1398)
 • pISSN: 1735-1871 eISSN: 2676-5861
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر بابک خدادوست
  سردبیر: دکتر محمد قنادی مراغه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 90 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال