فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۱۲۱ تا ۱۲۷ از ۱۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات منابع انسانی بهار 1400 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (دانشکده مدیریت)
فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 2588-624X بهار 1400 مهندس جواد دلجوی شهیر
نشریه مطالعات و پژوهش های اداری زمستان 1399 مرکز آموزش مدیریت دولتی
نشریه مطالعات کمی در مدیریت تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فصلنامه منابع انسانی ناجا 2008-904x زمستان 1399 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
مجله نظارت و بازرسی 2383-4463 زمستان 1398 بازرسی کل ناجا
نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه یزد
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال