فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۲۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
صنعت و دانشگاه پاییز و زمستان 1397 جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
صوت و ارتعاش 2383-1839 زمستان 1397 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
عصر برق 3828-2588 زمستان 1397 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 تابستان 1398 انجمن سرامیک ایران
علوم و تکنولوژی پلیمر 1016-3255 مهر و آبان 1398 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X بهار و تابستان 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
علوم و فناوری دریا 1735-5346 تابستان 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
علوم و فناوری رنگ 1735-8779 تابستان 1398 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
علوم و فناوری فضایی 2008-4560 تابستان 1398 انجمن هوافضای ایران
علوم و فناوری نساجی 2151-7162 زمستان 1397 موسسه نساجی امروز
علوم و فناوری های پدافند نوین 2228-5865 زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 تابستان 1398 دانشگاه علم و صنعت ایران
علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم و فنون نقشه برداری 2322-102x تابستان 1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
علوم و فنون هوایی تابستان 1390 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
علوم و مهندسی آب و فاضلاب 2588-3941 بهار 1398 انجمن آب و فاضلاب ایران
علوم و مهندسی جداسازی 2008-3963 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
علوم و مهندسی خوردگی 2251-6417 بهار 1398 انجمن خوردگی ایران
علوم و مهندسی زلزله 2476-6097 تابستان 1398 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
|
 • pISSN: 2383-1839 eISSN: 2345-623X
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید مهدی قلی
  سردبیر: دکتر فیروز بختیاری نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 14 (زمستان 1397)
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 11 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-5346
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سهیلی فر
  سردبیر: دکتر محمدرضا خدمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 90 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2476-6097 eISSN: 2476-6100
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محمود حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال