فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance 2588-6142 Spring 2021 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Autumn 2021 انجمن مهندسی مالی ایران
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 Jul 2021 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
مجله بررسی های حسابداری 2538-2888 تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی 2645-4408 تابستان 1400 مهرداد فتحی
فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 2251-8509 پاییز 1400 دانشگاه الزهرا
فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی 2008-7691 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 2383-0379 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه پژوهش های حسابرسی 2783-1574 بهار 1400 جامعه ی حسابداران رسمی ایران
فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری 2676-6310 تابستان 1400 موسسه غیرتجاری آسو سیستم آرمون
مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی 2345-3125 بهار و تابستان 1400 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
مجله پیشرفت های حسابداری 2008-9988 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شیراز
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی 2251-8428 تابستان 1400 انجمن حسابداری ایران
نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 2645-4572 پاییز 1400 سعید شیپوریان
نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری 2476-7166 بهار و تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه حسابداری دولتی 2423-4613 بهار و تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
مجله حسابداری مدیریت 2228-5938 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
|
 • pISSN: 2228-5938 eISSN: 2322-1321
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال