فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ریاضی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Algebra and Related Topic 2345-3931 Spring 2019 دانشگاه گیلان
Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras 2676-6000 Winter-Spring 2020 دانشگاه هاتف
Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Winter and Spring 2020 دانشگاه یزد
Algebraic Systems 2345-5128 Winter-Spring 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Bulletin of Iranian Mathematical Society 1735-8515 2017 انجمن ریاضی ایران
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 Apr 2020 دانشگاه شهید بهشتی
Communication in Combinatorics and Optimization 2538-2128 Winter and Spring 2020 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
communications in catalysis 2588-5006 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Computational Methods for Differential Equations 2345-3982 Winter 2020 دانشگاه تبریز
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Winter-Spring 2019 دانشگاه پیام نور
fuzzy systems 1735-0654 Mar-Apr 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Global Analysis and Discrete Mathematics 2019 دانشگاه دامغان
Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
International Journal of Group Theory 2251-7650 Jun 2020 دانشگاه اصفهان
Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mathematical Modeling 2345-394X Winter 2020 دانشگاه گیلان
Mathematical Nanoscience Summer-Autumn 2018 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 2019 دانشگاه تربیت مدرس
new Chemistry 2383-188x Spring 2020 دکتر رویا احمدی
Nonlinear Analysis And Applications 2008-6822 Winter-Spring 2020 دانشگاه سمنان
|
 • pISSN: 2345-5128 eISSN: 2345-511X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احمد نزاکتی رضازاده
  سردبیر: دکتر ابراهیم هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Winter-Spring 2020)
 • pISSN: 2588-5006
  دوفصلنامه علوم پایه و شیمی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مدیر مسئول: دکتر محمد قلعه اسدی
  سردبیر: دکتر ذوالفقار رضوانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer - Autumn 2018)
 • pISSN: 1735-0654 eISSN: 2676-4334
  دوماهنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر رجبعلی برزویی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی زاهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 74، Mar-Apr 2020)
 • pISSN: 2008-5621 eISSN: 2008-563X
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
  سردبیر: دکتر توفیق الله ویرانلو
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2345-394X eISSN: 2382-9869
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر فرشید مهردوست
  سردبیر: دکتر داوود خجسته سالکویه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال