فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ریاضی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Algebra and Related Topic 2345-3931 Spring 2019 دانشگاه گیلان
Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras 2676-6000 Winter 2021 دانشگاه هاتف
Journal of Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Winter and Spring 2020 دانشگاه یزد
Journal of Algebraic Systems 2345-5128 Winter-Spring 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Bulletin of Iranian Mathematical Society 1735-8515 2017 انجمن ریاضی ایران
Caspian Journal of mathematical Sciences 2676-7260 Winter Spring 2020 دانشگاه مازندران
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 Apr 2020 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of the Iranian Chemical Research 2008-1030 Autumn 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Communications in Combinatorics and Optimization 2538-2128 Winter and Spring 2020 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
communications in catalysis 2588-5006 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Computational Methods for Differential Equations 2345-3982 Winter 2020 دانشگاه تبریز
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Winter-Spring 2019 دانشگاه پیام نور
Journal of Fuzzy Extension and Applications 2717-3453 Spring 2021 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Iranian journal of fuzzy systems 1735-0654 Sep-Oct 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Global Analysis and Discrete Mathematics Winter and Spring 2020 دانشگاه دامغان
International Journal of Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Group Theory 2251-7650 Jun 2020 دانشگاه اصفهان
Journal of Linear and Topological Algebra 2252-0201 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Journal of Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Journal of mathematic and modeling in Finance 2783-0578 Winter - Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 2345-5128 eISSN: 2345-511X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احمد نزاکتی رضازاده
  سردبیر: دکتر ابراهیم هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Winter-Spring 2020)
 • eISSN: 1735-8515
  دوماهنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ریاضی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی دهقان، دکتر مجید سلیمانی دامنه
  سردبیر: دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و سوم شماره 7 (2017)
 • pISSN: 2588-5006
  دوفصلنامه علوم پایه و شیمی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مدیر مسئول: دکتر محمد قلعه اسدی
  سردبیر: دکتر ذوالفقار رضوانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer - Autumn 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال