فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زیست شناسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology 2676-4873 Summer-Autumn 2019 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian journal of animal biosystematics 1735-434X Summer-Autumn 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Animal Diversity 2676-685X Mar 2021 دانشگاه لرستان
Biomacromolecular Journal Summer 2020 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
Iranian Journal of Biotechnology 1728-3043 Summer 2021 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Journal of Cell and Molecular Research 2008-9147 Winter and Spring 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Epigenetics 2676-4350 Winter 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Journal of Genetic Resources 2423-4257 Winter-Spring 2021 دانشگاه مازندران
Iranian Journal of Ichthyology 2383-1561 Sep 2021 انجمن ماهی شناسی ایران
Journal of Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Winter-Spring 2021 انجمن گیاهان دارویی ایران
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Sep 2021 دانشگاه شیراز
Journal of Phycological Research 2588-6991 Sep 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Iranian Journal of Plant Physiology 2155-8221 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Summer-Autumn 2017 دانشگاه تهران
The Iranian Journal of Botany 1029-788X Winter and Spring 2021 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Journal of the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 Winter 2018 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
فصلنامه اقیانوس شناسی 1562-1057 بهار 1400 موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
نشریه اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی 2322-3235 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فصلنامه ایمنی زیستی پاییز 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
فصلنامه بوم شناسی آبزیان 2751-2322 بهار 1400 دانشگاه هرمزگان
|
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Sep 2021)
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (Winter 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال