فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آب و خاک

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Water Productivity Journal 2717-3062 Spring 2021 شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال
Journal of Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نشریه آب و توسعه پایدار 2423-5474 تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه آب و خاک 2008-4757 مرداد و شهریور 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله آبخوان و قنات 2588-3852 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بیرجند
مجله آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 مرداد و شهریور 1400 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مجله پژوهش آب ایران 2008-1235 بهار 1400 دانشگاه شهرکرد
مجله پژوهش آب در کشاورزی 2228-7140 تابستان 1400 موسسه تحقیقات خاک و آب
نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 2322-2069 فروردین و اردیبهشت 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 2228-7124 بهار 1400 موسسه تحقیقات خاک و آب
مجله تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X شهریور 1400 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 2476-4000 زمستان 1399 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
نشریه تحقیقات کاربردی خاک 2423-7116 تابستان 1400 دانشگاه ارومیه
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه دانش آب و خاک 2008-5133 پاییز 1400 دانشگاه تبریز
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
مجله زیست شناسی خاک 2345-2536 بهار و تابستان 1400 موسسه تحقیقات خاک و آب
نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 2476-3594 تابستان 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 2588-5952 تابستان 1400 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2717-3062
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سرایی تبریزی
  سردبیر: دکتر سید سعید اسلامیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (Spring 2021)
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2008-1235 eISSN: 2345-6655
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد
  مدیر مسئول: دکتر حسین صمدی بروجنی
  سردبیر: دکتر سید حسن طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال