فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه گیاهپزشکی

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal Of Crop Protection 2251-9041 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Mar 2020 انجمن حشره شناسی ایران
Mycologia Iranica 2382-9664 Winter-Spring 2019 انجمن قارچ شناسی ایران
Persian Journal of Acarology 2251-8169 2019 انجمن کنه شناسی ایران
نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 اسفند 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 بهار و تابستان 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فصلنامه بیماریهای گیاهی 0006-2774 زمستان 1398 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 2383-1855 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی 2322-2409 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی 2251-9270 بهار و تابستان 1399 دانشگاه یاسوج
مجله دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه گیاه پزشکی 2008-3114 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فصلنامه گیاه پزشکی 2588-5936 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 2008-4749 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی 2322-4223 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 زمستان 1399 انجمن حشره شناسی ایران
نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2020)
 • pISSN: 2423-8112 eISSN: 2423-8112
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حشره شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر احد صحراگرد
  سردبیر: دکتر علی اصغر طالبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Mar 2020)
 • pISSN: 2382-9664 eISSN: 2382-9656
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قارچ شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رسول زارع
  سردبیر: دکتر محمد جوان نیکخواه
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2251-8169
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کنه شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد خانجانی
  سردبیر: دکتر علیرضا صبوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال