فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ه)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
هابیل خرداد و تیر 1390 مجتبی شاهمرادی
هتل گستر بهار 1391 مهدی خورشیدی سخنگوی
هدیه مهر دی الی اسفند 98 دکتر مرضیه مهرافزا
هستی و شناخت (نامه مفید) 2423-4664 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه مفید قم
هفت نوروز 1387 احمد طالبی نژاد
هفت آسمان 2322-4290 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
هفت جاده شهریور 1396 آرشین بختیاری
هفت روز کشاورزان چهارشنبه پانزدهم دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
هفت شهر پاییز و زمستان 1397 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
هماوندی 2383-3319 زمستان 1393 دکتر علی حیدری
همای سلامت 2008-2002 مهر و آبان 1390 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی همای سلامت
همدلی ولی الله شجاع پوریان
همراز آبان 1382 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
همراه ایرانی اردیبهشت 1392 بهرام اشرف زاده
همشهری سرزمین من دی 1398 موسسه همشهری
همیار زمستان 1397 اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کنان دولت (اسکاد)
هنر آگه اردیبهشت و خرداد 1397 فرید امین الاسلام
هنر بسته بندی 2251-7499 آذر 1398 سهیل چهره ای
هنر زبان 2476-6526 2019 دکتر مهدی محمدبیگی
هنر مدیریت اسفند 1388 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
|
 • ماهنامه فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: احمد طالبی نژاد
  سردبیر: مجید اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (نوروز 1387)
 • pISSN: 2322-4290
  دوفصلنامه علوم انسانی - ادیان و مذاهب
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمد جاودان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (بهار و تابستان 1398)
 • فصلنامه گردشگری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرشین بختیاری
  سردبیر: زهرا افضلی گروه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (شهریور 1396)
 • دوفصلنامه عمران, بهسازی شهری (مرمت شهری)
  صاحب امتیاز: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ایزدی
  سردبیر: منا عرفانیان سلیم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2383-3319
  فصلنامه سیاست اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر علی حیدری
  سردبیر: امیر لعلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1393)
 • هفته نامه اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: ولی الله شجاع پوریان
  مدیر مسئول: فریبا خاوش
 • فصلنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز: اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کنان دولت (اسکاد)
  مدیر مسئول: محمد اسلامی نسب
  سردبیر: محمدحسین مستعانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2476-6526
  فصلنامه به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مهدی محمدبیگی
  سردبیر: دکتر شاهرخ محمدبیگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (2019)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
  مدیر مسئول: مرتضی رجوعی
  سردبیر: امین بهنام شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (اسفند 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال