فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۳۲۱ تا ۲۳۴۰ از ۲۴۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران 1682-3745 بهار 1399 جهاد دانشگاهی
مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 336X-2383 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
نشریه مهندسی بهداشت محیط 2383-3211 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مهندسی پزشکی زیستی 2008-5869 زمستان 1398 انجمن مهندسی پزشکی ایران
فصلنامه مهندسی ترافیک 2322-1143 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
فصلنامه مهندسی تصمیم تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی 2322-3111 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
فصلنامه مهندسی حمل و نقل 2008-6598 بهار 1399 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
دو فصلنامه مهندسی دریا 1735-7608 بهار و تابستان 1399 انجمن مهندسی دریایی ایران
مجله مهندسی زراعی 2588-5944 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل 2423-5350 بهار 1399 دانشگاه سمنان
دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 2588-5073 پاییز و زمستان 1398 انجمن ایمنی زیستی ایران
مجله مهندسی ساخت و تولید ایران 2476-504X اسفند 1398 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
فصلنامه مهندسی سازه و ساخت 2476-3977 پاییز 1398 انجمن مهندسی سازه ایران
نشریه مهندسی شناورهای تندرو 2423-3668 بهار و تابستان 1398 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
دوماهنامه مهندسی شیمی ایران 1735-5400 بهمن و اسفند 1398 انجمن مهندسی شیمی ایران
نشریه مهندسی صنایع 2423-6896 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف 1028-7167 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مجله مهندسی عمران شریف 1028-7167 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
|
 • pISSN: 2322-1143
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  مدیر مسئول: مهندس یوسف حجت
  سردبیر: مهندس وهاب میزانی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 0 (پیاپی 79)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال