فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۳۸۱ تا ۲۴۰۰ از ۲۴۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجا
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 پاییز و زمستان 1398 انجمن مطالعات برنامه درسی
فصلنامه نفس 2322-4517 تابستان 1398 پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
فصلنامه نقد ادبی 2008-0360 تابستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه نقد و نظر 1026-8952 زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه نقد و نظریه ادبی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه گیلان
فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 2322-4991 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان 2645-4289 بهار 1398 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
نشریه نگارینه (هنر اسلامی) 2382-9885 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بیرجند
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نگره 1735-4560 زمستان 1398 دانشگاه شاهد
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نهال و بذر 1387 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فصلنامه نوآوری های آموزشی 1735-1235 بهار 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نشریه نوآوری و ارزش آفرینی بهار و تابستان 1397 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
|
 • pISSN: 2322-4517
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
  مدیر مسئول: دکتر محمد ورهرام، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  سردبیر: دکتر محمد ورهرام
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1399)
 • pISSN: 1735-4560
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال