فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۴۲۱ تا ۲۴۴۰ از ۲۴۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان 2645-4289 پاییز 1398 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
نشریه نگارینه (هنر اسلامی) 2382-9885 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بیرجند
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نگره 1735-4560 زمستان 1398 دانشگاه شاهد
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نهال و بذر 1387 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فصلنامه نوآوری های آموزشی 1735-1235 بهار 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نشریه نوآوری و ارزش آفرینی بهار و تابستان 1397 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
فصلنامه نوید نو 2645-5919 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نشریه نیوار 1735-0565 پاییز و زمستان 1398 سازمان هواشناسی کشور
نشریه هستی و شناخت (نامه مفید) 2423-4664 بهار و تابستان 1397 دانشگاه مفید قم
نشریه هفت آسمان 2322-4290 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه هفت شهر پاییز و زمستان 1397 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
فصلنامه هنر زبان 2476-6526 2020 دکتر مهدی محمدبیگی
مجله هنر و تمدن شرق 2345-6639 تابستان 1399 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
فصلنامه هنرهای تجسمی 2228-6039 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 تابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای صناعی اسلامی 2588-316x بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
|
 • pISSN: 1735-4560
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (بهار 1399)
 • pISSN: 2645-5919 eISSN: 2645-5927
  فصلنامه پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله بهرامی
  سردبیر: دکتر زهرا هادی زاده طلاساز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-0565 eISSN: 2645-3347
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان هواشناسی کشور
  مدیر مسئول: دکتر سحر تاج بخش مسلمان
  سردبیر: دکتر مجید آزادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 106 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 2322-4290
  دوفصلنامه علوم انسانی - ادیان و مذاهب
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمد جاودان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (پاییز و زمستان 1398)
 • دوفصلنامه عمران, بهسازی شهری (مرمت شهری)
  صاحب امتیاز: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ایزدی
  سردبیر: دکتر منا عرفانیان سلیم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2345-6639
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
  سردبیر: دکتر شهره جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال