فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۱۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Industrial Strategic Management 2538-2756 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
International Journal of Applied Arts Studies 2588-4506 May-Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Language and Translation 2008-8590 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Linear and Topological Algebra 2252-0201 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Mar 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Mar 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Mar 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Journal of Mathematical Analysis and its Contemporary Applications Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Journal of Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Summer and Autumn 2019 انجمن گیاهان دارویی ایران
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 2008-9171 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Journal of Nano Dimension 2008-8868 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Journal of Nuts 2383-319X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Journal of Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Winter-Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
|
 • pISSN: 2008-8590
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Winter 2019)
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Autumn 2020)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال