فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تربیت بدنی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 1735-5354 پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 2345-4628 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 2345-5551 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 2008-5389 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 5397-2008 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی 2717-3992 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز 5909-2538 بهار 1400 محمدخالد دودمان
فصلنامه حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 2008-9333 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه رفتار حرکتی 2538-273X پاییز 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله روانشناسی ورزش 2676-3729 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 3293-2423 بهار 1400 انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 2322-2867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه گیلان
مجله علوم حرکتی و رفتاری 2645-7806 بهار 1400 مهدی تاراجیان
نشریه علوم حرکتی و ورزش پاییز و زمستان 1389 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه علوم زیستی ورزشی 2008-9325 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه علوم ورزش 4267-8002 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه فیزیولوژی ورزشی 2322-164X زمستان 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 2676-3710 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مجله مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی 2345-5578 تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سید نصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 2538-273X eISSN: 2538-5593
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم ورزشی
  مدیر مسئول: دکتر علی شریف نژاد
  سردبیر: دکتر مهدی نمازی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (پاییز 1399)
 • pISSN: 4267-8002
  فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  مدیر مسئول: دکتر عیدی علی جانی
  سردبیر: دکتر مهوش نوربخش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال