فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تربیت بدنی

ردیف ۲۱ تا ۳۹ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 2322-2867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه گیلان
طب ورزشی 9317-2008 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تهران
علوم حرکتی و رفتاری 2645-7806 تابستان 1398 مهدی تاراجیان
علوم حرکتی و ورزش پاییز و زمستان 1389 دانشگاه خوارزمی
علوم زیستی ورزشی 2008-9325 بهار 1398 دانشگاه تهران
فیزیولوژی ورزشی 2322-164X بهار 1398 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 2676-3710 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی 2345-5578 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
مدیریت منابع انسانی در ورزش ?2383-1499 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه صنعتی شاهرود
مدیریت و توسعه ورزش 2322-4800 بهار 1398 دانشگاه گیلان
مدیریت ورزشی 2008-9341 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 1735-224x بهار 1398 وزارت ورزش و جوانان
مطالعات روان شناسی ورزشی 2345-2978 زمستان 1397 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات طب ورزشی 1658-2322 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 2383-1758 بهار 1398 دانشگاه پیام نور
مطالعات مدیریت ورزشی 2538-3213 خرداد و تیر 1398 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 2383-2282 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 2383-0182 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بیرجند
ورزش و علوم زیست حرکتی 2228-723X بهار و تابستان 1396 دانشگاه حکیم سبزواری
|
 • pISSN: 9317-2008
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر رضا رجبی
  سردبیر: دکتر محمدحسین علیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2008-9325
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر رضا رجبی
  سردبیر: دکتر علی اصغر رواسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-4800 eISSN: 2538-5348
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد رحمانی نیا
  سردبیر: دکتر رحیم رمضانی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال