فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ریاضی

ردیف ۲۱ تا ۳۴ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications 2008-6822 winter-spring 2020 دانشگاه سمنان
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 Winter 2020 دانشگاه مراغه
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Transactions on Combinatorics 2251-8657 March 2020 دانشگاه اصفهان
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Fall 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه پژوهشهای ریاضی 2588-2546 بهار و تابستان 1399 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
فصلنامه تغذیه آبزیان 2383-4412 بهار و تابستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه ریاضی و جامعه 2345-6493 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله زیست شناسی جانوری 1735-9724 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی 1022-6443 پاییز و زمستان 1398 انجمن ریاضی ایران
فصلنامه مدل سازی پیشرفته ریاضی 2251-8088 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله موجکها و جبر خطی 2383-1936 Autumn and Winter 2019 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال