فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش های نوین علوم انسانی 2588-6924 خرداد و تیر 1398 زینب خدری
نشریه پژوهش های کیفی در برنامه درسی 2476-5783 زمستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهشگران فرهنگ پاییز و زمستان 1395 فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی 2383-4161 بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان 2251-8703 1392 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه خراسان بزرگ 2251-6131 بهار 1400 دانشگاه بین المللی امام رضا
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی نیمه دوم 1388 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه متین 2423-6462 بهار 1400 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی 2476-6399 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهشهای ایران شناسی 2252-0643 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
نشریه پلیس زن 1735-9317 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم انتظامی امین
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری اسفند 1399 حکیم سحاقی
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه تامین اجتماعی 0781-1563 پاییز 1399 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 2008-1847 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 2008-7314 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه توسعه اجتماعی 2538-3205 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 2008-8981 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 2383-0468 تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2423-6462 eISSN: 2676-5888
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر عباسعلی روحانی
  سردبیر: آیت الله دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 90 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال