فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه تعلیم و تربیت 4133-1017 زمستان 1399 وزارت آموزش و پرورش
نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 1727-3145 خرداد و تیر 1399 سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
دو فصلنامه تفکر و کودک 2383-0700 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی 2588-3488 پاییز 1398 انجمن علمی کودکان استثنایی ایران
نشریه توسعه حرفه ای معلم 2476-5600 پاییز 1399 دانشگاه فرهنگیان
نشریه چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا
مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان 2645-7156 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فرهنگیان
نشریه رهبری آموزشی کاربردی پاییز 1399 دانشگاه محقق اردبیلی
فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 بهمن و اسفند 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه روان شناسی و دین 2008-1782 زمستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله رویکردی نو در علوم تربیتی پاییز 1400 دکتر آرزو عرفان
فصلنامه سبک زندگی دینی زمستان 1394 پژوهشکده باقرالعلوم
مجله علوم انسانی 2008-093x اسفند 1389 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه علوم تربیتی 8817-2008 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام 2423-7396 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه امام صادق
مجله عیار پژوهش در علوم انسانی 2008-1782 بهار و تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده 2645-4955 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه فلسفه تربیت 2538-2802 بهار و تابستان 1399 موسسه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری 2476-3861 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
 • pISSN: 2008-1782
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدناصر سقای بی ریا
  سردبیر: دکتر محمدرضا احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-093x
  دوماهنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر هاشم ندایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (اسفند 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال