فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۱۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله بیولوژی کاربردی 2538-3434 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله بیومکانیک ورزشی 2476-4906 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
فصلنامه پژوهش اجتماعی 2008-3726 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 2008-1197 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مجله پژوهش علف های هرز 2008-6563 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژوهش نامه تاریخ 1735-8221 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
نشریه پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری 2228-7884 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مجله پژوهش های اعتقادی کلامی 1735-9899 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
فصلنامه پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله پژوهش های جامعه شناختی 1735-5516 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 2383-0379 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 پاییز 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 2645-5013 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 2228-5067 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی 2345-5403 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 2228-5229 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه پژوهشگر (مدیریت) 1735-7527 زمستان 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال