فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۸۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله دانشکده پزشکی اصفهان 1027-7595 هفته سوم اردیبهشت 1400 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764 فروردین 1400 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1735-4013 مهر و آبان 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله دانشکده پزشکی زابل 2645-880X پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی زابل
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1386 دانشگاه تهران
مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 1735-255x بهار 1400 دانشگاه اصفهان
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1560-9286 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2476-2768 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان 2345-4989 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوفصلنامه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه دراسات الادب المعاصر 2538-5941 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مجله دراسات حدیثه فی نهج البلاغه بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 پاییز 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 2008-9023 1399 دانشگاه سمنان
نشریه دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 2538-4678 1400 دانشگاه شیراز
ماهنامه دردکشان دی 1390 پروین حاجی پور
ماهنامه درسهایی از مکتب اسلام اردیبهشت 1400 موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق
نشریه درمانگر پاییز و زمستان 1396
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال