فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۲۳۹۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Caspian Journal of Internal Medicine 2008-6164 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Neurological Sciences 2383-4307 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Pediatrics 2423-4729 2018 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Reproductive Medicine 2423-5660 2017 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 Apr 2020 دانشگاه شهید بهشتی
Cell and Molecular Research 2008-9147 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Cell Journal 2228-5806 Autumn 2020 جهاد دانشگاهی
Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X 2019 دانشگاه تهران
Chemical Engineering 1735-5397 Summer 2019 انجمن مهندسی شیمی ایران
Chemical Health Risks 2251-6719 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Chemical Methodologies 2645-7776 May-Jun 2020 دکتر سامی سجادی فر
Chemical Society 1735-207X December 2011 انجمن شیمی ایران
Child Neurology 2008-0700 Spring 2020 انجمن اعصاب کودکان ایران
Children and Adolescents 2645-6435 Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Chronic Diseases Journal 2226-2345 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Civil Engineering 1735-0522 Feb 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Civil Engineerng Infrastructures Journal 2322-2093 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تهران
Client-Centered Nursing Care 2476-4132 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Clinical and Basic Research 2538-3736 2019 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2383-4307 eISSN: 2423-4818
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علی محمدزاده جوریابی
  سردبیر: دکتر عالیا صابری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (Oct 2019)
 • pISSN: 2423-4729 eISSN: 2383-3106
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اسماعیلی دوکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2228-5806 eISSN: 2228-5814
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر حمید گورابی
  سردبیر: دکتر احمد حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 3 (Autumn 2020)
 • pISSN: 1735-5397 eISSN: 2008-2355
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر وحید تقی خانی، دکتر نوید مستوفی
  سردبیر: دکتر حسن پهلوان زاده، دکتر مسعود رحیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2251-6719 eISSN: 2251-6727
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 1735-207X eISSN: 1735-2428
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صبوری
  سردبیر: پروفسور مجتبی شمسی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، December 2011)
 • eISSN: 2645-6435
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن اتوکش
  سردبیر: دکتر رزیتا حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Mar 2019)
 • pISSN: 2226-2345
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  مدیر مسئول: دکتر طیب قدیمی
  سردبیر: دکتر فریبا فرهادی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 1735-0522 eISSN: 2383-3874
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران
  سردبیر: دکتر محمدحسن بازیار
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Feb 2020)
 • pISSN: 2476-4132
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فروغ رفیعی
  سردبیر: دکتر نورالدین محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Spring 2019)
 • eISSN: 2538-3736
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  مدیر مسئول: عبدالرضا فاضل
  سردبیر: دکتر عبدالجلال مرجانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2383-2096 eISSN: 2383-2096
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا زالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال