فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۲۶۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
Journal of Advanced Sport Technology 2538-5259 Summer and Autumn 2019 دانشگاه محقق اردبیلی
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Iranian Journal of Applied Language Studies 2008-5494 Winter 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2018 دانشگاه خوارزمی
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Summer And Autumn 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research on English Language 2252-0198 Nov 2020 دانشگاه اصفهان
Iranian Journal of Archaeological Studies 2251-743X Winter 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Behavioral Sciences 2322-1194 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
International Journal of Business and Development Studies 2008-448x Summer 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Comparative Education 2588-7270 Summer 2020 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران
Journal of Critical Literary Studies 2676-699X Spring and Summer 2020 دانشگاه کردستان
International Journal of Digital Content Management 2717-3305 Autumn 2020 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Iranian Distance Education 2588-4476 Spring 2020 دانشگاه پیام نور
Iranian Journal of Economic Studies 2322-1402 Winter-Spring 2019 دانشگاه شیراز
International Journal of Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
International Journal of Economics and Politics 2717-1485 Summer - Autumn 2020 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of English Language Teaching and Learning 2251-7995 Summer and Autumn 2020 دانشگاه تبریز
International Journal of Ethics & Society 2676-3338 2020 انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal 2588-4395 Sep 2020 دانشگاه هرمزگان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال