فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Winter 2020 انجمن مهندسی مالی ایران
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 Jan 2020 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
مجله بررسی های حسابداری 2538-2888 تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 تابستان 1399 دانشگاه تهران
مجله پژوهش حسابداری 2251-8495 بهار 1399 دانشگاه الزهرا
نشریه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی 2645-4408 تابستان 1399 مهرداد فتحی
فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 2251-8509 تابستان 1399 دانشگاه الزهرا
فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی 2008-7691 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری 2676-6310 پاییز 1399 موسسه غیرتجاری آسو سیستم آرمون
مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی 2345-3125 بهار و تابستان 1399 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
مجله پیشرفت های حسابداری 2008-9988 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شیراز
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی 2251-8428 تابستان 1399 انجمن حسابداری ایران
نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 2645-4572 تابستان 1399 سعید شیپوریان
نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری 2476-7166 دانشگاه خوارزمی
نشریه حسابداری دولتی 2423-4613 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
مجله حسابداری مدیریت 2228-5938 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه دانش حسابداری 2008-8914 تابستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
فصلنامه دانش حسابداری مالی 2251-8975 تابستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
|
 • pISSN: 2476-7166 eISSN: 2538-4228
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر خسرو منطقی
  سردبیر: دکتر زهرا دیانتی دیلمی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 0
 • pISSN: 2228-5938 eISSN: 2322-1321
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال