فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جنگلداری

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهش و توسعه جنگل 2476-3551 بهار 1398 دانشگاه ارومیه
پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 2322-2077 زمستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 1735-0883 بهار 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران 1735-0859 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جنگل ایران 2008-6113 بهار 1398 انجمن جنگلبانی ایران
جنگل و فرآورده های چوب 2008-5052 تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-6113
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن جنگلبانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هادی کیادلیری
  سردبیر: دکتر احسان عبدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال